Privacyverklaring

Privacyreglement Sportadviesbureau ConTest

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
Sportadviesbureau ConTest mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Sportadviesbureau ConTest de plicht om
haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Sportadviesbureau ConTest worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Sportadviesbureau ConTest vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Sportadviesbureau ConTest in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel
is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Sportadviesbureau ConTest expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Sportadviesbureau ConTest gebruikt en het doel van het gebruik

Sportadviesbureau ConTest verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Sportadviesbureau ConTest of als u een zakelijke relaties wordt of bent van
Sportadviesbureau ConTest. Van klanten verzamelt Sportadviesbureau ConTest de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, geslacht, geboortedatum,
trainingsgegevens en medische gegevens. Van zakelijke relaties verzamelt Sportadviesbureau ConTest de volgende gegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummer

• de overeenkomst die klanten met Sportadviesbureau ConTest sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Sportadviesbureau ConTest verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Sportadviesbureau ConTest-organisatie, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Sportadviesbureau ConTest met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Sportadviesbureau ConTest verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Sportadviesbureau ConTest worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Sportadviesbureau ConTest beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Sportadviesbureau ConTest om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Sportadviesbureau ConTest ten aanzien van alle aan Sportadviesbureau ConTest verstrekte persoonsgegevens;
• technische maatregelen door Sportadviesbureau ConTest overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering en/of andere vastgestelde doelen. Sportadviesbureau ConTest bewaart
gegevens zolang als nodig voor een goede bedrijfsvoering met inachtneming van een redelijk termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal
Sportadviesbureau ConTest zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van
een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@contest.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd.
Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Sportadviesbureau
ConTest.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Sportadviesbureau ConTest en probeert Sportadviesbureau ConTest
er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons
opnemen.

Uiteraard zal Sportadviesbureau ConTest ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Sportadviesbureau ConTest.

Privacyreglement Sportadviesbureau ConTest versie juli 2018

Ah, je wilt meer weten?

Onderstaande buttons sturen je naar pagina's die over een aantal specifieke onderwerpen gaan.